درس‌هایی از استراتژی‌های انگلستان در صنایع خلاق

انگلستان را می‌توان مهد صنایع خلاق دانست، زیرا طرح این مفهوم و اتخاذ سیاست‌های ملی در این حوزه (سیاست‌های انگلستان خلاق) همگی به این کشور باز می‌گردند. اساسا طرح مفهوم صنایع فرهنگی (به عنوان ریشه مفهوم صنایع خلاق)، از مارکسیسم اروپایی نشات می‌گیرد. در این نحله فکری با توجه به نقش نویسنده و هنرمند به اطلاعت بیشتر دربارهدرس‌هایی از استراتژی‌های انگلستان در صنایع خلاق[…]