دی ۲۶, ۱۳۹۵

توسعه توانمندی‌های تخصصی

آفرینشگران فرهنگی انسان‌های خبره‌ای هستند که به تولید محتوای خلاقانه فرهنگی می‌پردازند. این خبرگان بایستی با انتخاب زمینه مناسب مطابق با ویژگی‌ها و علایق و همچنین توسعه توانمندی‌های خود و روزآمد نمودن آن جایگاه خود را حفظ نموده و ارتقاء بخشند. به همین جهت شبکه نوآوری دو خدمت اصلی شناسایی توانمندی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی را در این حوزه شناسایی کرده است که به آفرینشگران فرهنگی ارائه می‌نماید.